סמר ג'אבר-מסארווה |

צעדים בדרך לקבלת אישור ניהול תקין

15356785_ss

אם נרשמתם כעמותה, אתם בטח יודעים שקבלת אישור ניהול תקין היא עוד משוכה שצריך לעבור. בפוסט הזה הסבר מי רשאי לקבל לניהול תקין, ומה הפרוצדורה הנדרשת כדי לקבלו.

מהו אישור ניהול תקין?

"אישור ניהול תקין" הוא אישור הניתן על ידי רשם העמותות לאחר בדיקה שבה נמצא כי:

  • הארגון עומד בדרישות החוק
  • נכסי הארגון והכנסותיו משמשים אך ורק למימוש מטרות הארגון.

לפי חוק העמותות, ארגון ללא כוונת רווח אינו חייב להחזיק באישור ניהול תקין. ואולם, בשנת 1988 החליטה הממשלה כי כל גוף שמבקש לקבל תמיכה מהממשלה ולספק שירותים מטעמה צריך להציג אישור ניהול תקין, והסמיכה את רשם העמותות לבדוק את התנהלות העמותות ולהעניק אישור כזה.

אילו ארגונים יכולים לקבל אישור ניהול תקין?

אישור ניהול תקין ניתן לארגונים ללא כוונת רווח שקיימו פעילות כספית במשך שנתיים לפחות. ארגונים שטרם מלאו שנתיים מאז תחילת פעילותם אינם זכאים לקבל אישור ניהול תקין, שכן בשלב זה אין די נתונים על מנת לבחון את פעילותם.

ארגונים "צעירים" מעין אלה זכאים לקבל אישור על הגשת מסמכים: אישור על כך שהארגון מינה את המוסדות הפנימיים הנדרשים לפי חוק העמותות ונקט את הפעולות הנדרשות כדי להתחיל בפעילות.

מאילו מסמכים יש להגיש על מנת לקבל "אישור על הגשת מסמכים"?

על מנת לקבל אישור על הגשת מסמכים יש להגיש את המסמכים שלהלן:

1) פרוטוקול האספה הכללית ובו ההחלטות שלהלן:
– החלטה על פתיחת חשבון בנק לארגון
– מינוי חברי ועד, ועדת ביקורת ורואה חשבון לארגון
– מינוי מורשי חתימה

הפרוטוקול צריך לכלול פירוט מלא של בעלי התפקידים (שם, מספר זהות, תפקיד) ולהיות חתום בחתימות מקוריות של שני מורשי חתימה מבין חברי הוועד המנהל.

2) הצהרה בשם הארגון המאשרת כי הארגון לא הוקם מאחת הסיבות שלהלן:
– הליכי מחיקה של ארגון אחר
– אי-מתן אישור ניהול תקין לארגון אחר על ידי רשם העמותות
– אי-סדרים בארגון אחר

על ההצהרה צריכים לחתום שני מורשי חתימה מבין חברי הוועד המנהל.

3) פרטים על תביעות משפטיות: אם הוגשו תביעות נגד הארגון או נגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועד, יש לצרף הודעה על הגשת התביעה. ההודעה תכלול את שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התביעה, העילה לתביעה ומספר ההליך; כמו כן יש לצרף את פסק הדין (אם ניתן). אם אין תביעות כאמור לעיל יש להמציא הצהרה של הארגון על היעדר תביעות, וההצהרה צריכה להיות חתומה על ידי שני חברי ועד.

4) תשלום אגרה – החל משנה לאחר שנת הרישום והלאה יש לדאוג לתשלום האגרות השנתיות. לחלופין יש להמציא תצהיר על פטור.

5) דו"ח כספי ודו"ח מילולי המתייחסים לשנה שלפני השנה שלגביה מתבקש אישור 46א. עמותה שטרם קמה במועד זה פטורה מדרישה זו (אם לעמותה הייתה פעילות שלא הייתה כספית עליה לצרף הצהרה חתומה על ידי שני חברי ועד ובה פירוט הפעילות בצירוף אסמכתאות).

אילו מסמכים יש להגיש על מנת לקבל אישור ניהול תקין?

מה עלינו לדעת לפני פתיחת חשבון בנק לארגון חברתי?

• דו"ח כספי אחרון
• דו"ח מילולי אחרון
• פרוטוקול של אישור שני הדו"חות על ידי האספה הכללית
• המלצת ועדת הביקורת לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי
• רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בארגון
• הודעה על קבלה או אי-קבלה של תרומות מישות מדינית זרה
• אישור על תשלום אגרה שנתית לרשם העמותות (או תצהיר על זכאות לפטור מאגרה, המתקבל מהרשות המקומית)
על מנת שארגון ללא כוונת רווח יקבל פטור מתשלום אגרה עליו לעמוד בשני תנאים:
1. התקציב השנתי של הארגון אינו גבוה מ-300,000 ש"ח
2. הארגון אינו מבצע תשלומים לנותני שירותים או לנושאי משרה בארגון, למעט תשלום לרואה חשבון.

כיצד משפיע אישור ניהול תקין על פעילות הארגון?

  • רשויות המס: אם לארגון אין אישור ניהול תקין הוא אינו יכול לקבל אישור לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה (ואם כבר ניתן לו אישור כזה, האישור יבוטל). ללא אישור לפי סעיף 46א התורמים לארגון לא יוכלו לקבל זיכוי מס על תרומתם, והדבר עלול להרתיע תורמים מסוימים מלתרום לארגון.
  • רשויות מקומיות: אם אין אישור, העירייה יכולה להחליט שלא לתת לארגון פטור מארנונה.

פטור מתשלום ארנונה ניתן לעמותה לתקופה של עד 3 שנים ולפי קריטריונים ספציפיים שקבע משרד הפנים. כל רשות מקומית המקבלת בקשה לפטור מתשלום ארנונה חייבת להעביר את הבקשה לבחינת הממונה על המחוז במשרד הפנים (שהוא הממונה על הרשות המקומית), והוא שיאשר או ידחה את הבקשה. כקריטריון ראשון לקבלת פטור מתשלום ארנונה אימץ משרד הפנים את הגדרת "מוסד ציבורי" כפי שנקבעה בפקודת מס הכנסה סעיף 9(2), והוסיף לכך קריטריונים נוספים, כגון: המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ולטובת תושביה; המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על ידי גוף פוליטי; ועוד כמה קריטריונים שמטרתם להבטיח שמדובר במוסד הפועל לטובת הציבור ושאינו מוסד למטרת רווח.

  • קרנות ותורמים: נוהגים לבקש אישור ניהול תקין כדי להעביר תרומות מכיוון שאין בנמצא אישור אלטרנטיבי מספק.

המידע עדכני נכון למרץ 2018.

חשוב!

אנחנו משתפים בידע שיש ברשותנו, ובידע שגיבשנו יחד עם אנשי מקצוע, ועושים כל מאמץ כדי להביא מידע מדויק ומהימן, נכון למועד פרסום הפוסט. עם זאת מה שמופיע כאן לא בא להחליף יעוץ מקצועי של רו"ח או יועץ משפטי, אנא קחו זאת לתשומת לבכם.

משפיעות על העולם? מקדמים שינוי חברתי?

פנו אלינו ליעוץ

עוד פוסטים בנושא ניהול פיננסי

קרלוס שטיגליץ | 30 באוקטובר 2022

להקים עמותה או לא להקים עמותה?

הצטרפו לרשימת המנויים שלנו

וקבלו מייל עם תכנים חדשים שעולים לבלוג

    תגובות

    כתבו תגובה