Shift בלוג שתיל לשינוי חברתי לאתר שתיל

לעדכונים שוטפים
לעדכונים שוטפים

רוצה לקבל עדכונים מהבלוג?

הצטרפ.י לניוזלטר שלנו

  בלוג SHIFT מיועד לשרת ארגונים ויחידים ששתיל רואה בחיוב תמיכה בפעילויותיהם וסיוע לצרכיהם.
  אין שתיל מחוייב לפרסם מידע שנשלח אליו, כולו או חלקו.
  האתר והתכנים המתפרסמים בו פועלים במלואם בתום-לב. במידה והתגלתה בעיה, יש לפנות למנהלי האתר.
  שתיל אינו מכיר את כל משתמשי האתר ו/או חלקם, וכן אין ביכולתו לפקח על אמיתות המידע שאלה מוסרים לפרסום. שתיל לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי משתמשים.
  שתיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעלת האתר, להוסיף או להסיר תכנים, ללא הודעה מראש וללא פיצוי.

  תנאי השימוש בבלוג SHIFT

  1. מבוא:

  1.1.   הסכם זה הינו הסכם שימוש מחייב באתר האינטרנט www. p7302-121-26685.s121.upress.link  ('האתר') בינך ('המשתמש') לבין שתיל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים מיסודה של הקרן החדשה לישראל ('שתיל') ובין שאר משתמשי האתר ('המשתמשים'). האתר מיועד לשרת ארגונים ויחידים הפועלים למען שינוי חברתי. הסכם זה מהווה התחייבות משפטית מלאה בין המשתמש לבין שתיל ובמידה והמשתמש אינו מסכים לו, אין הוא רשאי להירשם לאתר ולבצע כל פעולה באתר למעט קריאת תכנים בו.

  1.2.   הסכם שימוש זה חל ויחול על כל שימוש באתר אלא אם פורסם אחרת באותו עמוד ספציפי. שתיל מצהירה כי היא בעלת מלוא זכויות הקניין באתר כל עוד לא מצוין מפורשות, בהסכם זה או בכל תוכן, אחרת, ושתיל תיתן את השירותים המצוינים בהסכם שימוש זה ובכפוף לו. שתיל רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש כאשר כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, הכוללים שינוי בתעריפים, זמינות שירותים ופרטיות המשתמשים יחייב הודעה של שבעה ימים מראש על ידי החברה.

  1.3.   הסכם זה מובא תחת הדין הישראלי, כאשר חוקי מדינת ישראל יחולו עליו בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע הימנו, ו/או הקשו באתר יהיה בבית המשפט המוסמך לעניין במחוז ירושלים שבישראל, אלא אם כן החליטה שתיל אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. במידה ויתעורר סכסוך בין משתמש למשתמש אשר יגרור מעורבות של שתיל כצד לסכסוך, לשתיל תהיה הסמכות הבלעדית לבחירת פורום שיפוט.

  1.4.   הסכם זה מחולק למספר חלקים, אשר מסבירים את התחייבויות המשתמש לאתר והתחייבויות האתר למשתמש. חשוב שהמשתמש יקרא הסכם זה במלואו כיוון שמדובר במסמך מחייב שעשוי להטיל התחייבויות כספיות על המשתמש.

  2. האתר, זמינותו והשימוש בו:

  2.1.   מטרות האתר הינן: (1) לפרסם מידע לתועלת ארגונים ויחידים הפועלים למען שינוי חברתי. (2) לייצר שיח של יחידים וארגונים לשינוי חברתי. (3) לפרסם כל תוכן אחר שיימצא לנכון על ידי שתיל. השירותים באתר ניתנים ללא תשלום וללא כל אחריות.

  2.2.    שתיל מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור את האתר זמין בכל עת. עם זאת, אין שתיל מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את השירות לפי שיקול דעתה לכל משתמש או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות. שתיל אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו על ידי צדדים שלישיים , לא יינתנו כסדרם ו/או יינתנו בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או שיהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המערכת. כן אין המערכת מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות ו/או כשלים, כל האמור – בחומרה, בתוכנה, ו/או בקווים ובמערכות התקשורת, במערכת ו/או אצל מי מספקיה. המשתמש יעשה כמיטב יכולתו על מנת לדאוג לתקינות האתר, לא יבצע התקפות DDoS ולא יפציץ את האתר בבקשות מידע, ישתמש באתר בצורה סבירה וחוקית ולא יפעל על מנת לשבש את זמינות האתר.

  2.3.   לשתיל תהיה הזכות הבלעדית לשנות את האתר, לרבות מראה האתר, מבנה האתר, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש לכל אדם ו/או משתמש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שתיל בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או אבדן מידע, פרסומים או תכני גולשים שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלה או ככל הנובע מהם. המשתמש יהיה אחראי בלעדית לשמירת המידע שיגיש לאתר ולא יטען כנגד מחיקתו מהאתר מכל סיבה שהיא.

  2.4.   לשתיל הזכות לשלול את השימוש מכלל המשתמשים, מקבוצת משתמשים או ממשתמש פרטני בכל מקרה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שתיל תשלול את הזכות לשימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי שימוש אלו או בהפרה חוזרת ונשנית של תנאי השימוש לאחר התראה. כל הפרה של תנאי השימוש הנוגעים לתוכן פוגעני או עבירה על החוק תביא למסירת המידע על המשתמש לרשויות אכיפת החוק.

  2.5.   שתיל רשאית להפסיק מתן השירותים הנזכרים לעיל, כולם או מקצתם, ו/או את הפעלת האתר בכללותו – וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת שתחפוץ, ומבלי שיהא עליה להודיע על כך לכל גורם שהוא, מראש ו/או בדיעבד. למשתמש לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה ו/או טענה בהקשר זה להפסקת שירותים, כמו גם בכל אחד מההקשרים הנזכרים לעיל.

  2.6.   שתיל אינה אחראית לאתרים אשר היא מקשרת אליהם מכתבות שבאתר, חומר מערכתי ו/או לכל אינדקס שבאתר (להלן – האתרים האחרים). אין באפשרות המערכת לקבוע את רמת מהימנות המידע שבאתרים האחרים, שלמות המידע, דיוקו ו/או עדכניותו. כן אין למערכת כל שליטה בתוכן ו/או בהיקף המידע המתפרסם באתרים האחרים אליהם מקשר אינדקס האתר, ו/או כל פיקוח על האתרים האחרים.

  2.7.   המשתמש אחראי בלעדית לגישה לאתר, לעלויות ההתקשרות לאתר, לרבות ספק התקשורת וספק הגישה לאינטרנט, למחשבו ולתקינות ציוד התקשורת שברשותו.

  3. תגובות גולשים:

  3.1.   שתיל תהיה רשאית לאפשר למשתמשים לפרסם תגובות לפרסומים באתר ('התכנים') בנושאים הקשורים, בין היתר, למטרות האתר. תכנים אלו יסופקו על ידי משתמשים וינתנו באחריותם בלבד.

  3.2.   למשתמש תהא זכות, כל עוד זו לא נשללה על ידי שתיל, לפרסם תכנים. המשתמש יהיה אחראי לתכנים שיפורסמו על ידו ובשליחתם הוא מצהיר כי באלו אין פרסום בניגוד לכל דין, לרבות לשון הרע, קוד מחשב זדוני, נגיפי מחשב או סוסים טרויאנים, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטייתו המינית או השתייכותו המינית, אמונתו הדתית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם.

  3.3.   שתיל אינה אחראית להופעת תכנים של המשתמש באתרים אחרים, כתוצאה מהעתקה, ובתוצאות מנועי החיפוש (דוגמת גוגל). תכנים שמשתמשים חיצוניים מפרסמים באתר שתיל מיועדים לקהל הגולשים ברשת ואין באפשרות המערכת למנוע העתקת תוכן מהאתר, כמו גם את הופעת עמודים ומסמכים בתוצאות מנועי החיפוש

  3.4.   המשתמש מקנה בזאת לשתיל רישיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט לעשות כל פעולה בתכנים שיועלו על ידו ומקנה למשתמשים רישיון לצפות בתכנים אלו ללא כל תשלום וללא כל טענה. המשתמש פוטר את שתיל מכל תביעה כנגדה על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של פרטי המידע. המשתמש פוטר את שתיל מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם ומצהיר כי ידוע לו שמידע זה לא נבחן על ידי שתיל לא תישא בכל אחריו לגביו. שיפוי על נזק – המשתמש ישפה את שתיל על כל נזק שיגרם לחברה וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות, בעקבות פרסום מידע כוזב או כל מידע שיפר הסכם שימוש זה.

  3.5.   שתיל אינה מתחייבת, כי פרסום התכנים באתר יוביל לכל היענות שהיא, ו/או להיענות מסוג שרצוי לכם. שתיל אינה יכולה לדעת, ו/או להיות אחראית על אופי התגובות אשר יתקבלו בעקבות הפרסום מצד המשתמש לרבות זהות המגיבים למידע שיפורסם. אשר על כן, לא תישא שתיל בכל אחריות שהיא לתגובות האמורות, לזהות הפונים למשתמש, ו/או לכל תוצאה שעשויה לנבוע מהפרסום האמור – כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו. בנוסף, לא תהיה שתיל אחראית לכל שימוש שייעשה על-ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתמשים.

  3.6.   כל התכנים המתפרסמים באתר כפופים לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי האתר. אין שתיל מחויבת לפרסם מידע שנשלח אליה, כולו או חלקו. לשתיל יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאישור פרסום התכנים. עם זאת, אין שתיל מתחייבת לפרסם כל תוכן וכן אין שתיל תישא באחריות על כל תוכן שיפורסם באתר על ידי צד שלישי אלא רק תבחן אותו על פניו. תכנים המפרים את תנאי השימוש בצורה מובהקת לא יובאו לפרסום.

  3.7.   המשתמש אחראי בלעדית על החלטות שיקבל ביחס לתכני משתמשים שהתפרסמו באתר היא באחריותו הבלעדית. שתיל אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשים יהיו מלאים, נכונים או מדויקים, ו/או כי יהלמו את ציפיות המשתמשים ודרישותיהם.

  3.8.   המשתמש יישא באמצעי הזהירות הדרושים כאשר הוא צופה בתכני משתמשים באתר, יתקין חומת אש ומסנן וירוסים במחשבו, ויבדוק את הקבצים המצורפים. ידוע למשתמש כי אין שתיל אחראית לכל נזק שיגרם למחשבו כתוצאה מצפיה בתכנים אלו.

  זכרו: שתיל אינה מכירה את כל משתמשי האתר ו/או חלקם, וכן אין ביכולתה לפקח על אמיתות המידע שאלה מוסרים לפרסום. שתיל לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי משתמשים.

  4. אינדקס האתרים:

  4.1.   שתיל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לנהל ולפרסם אינדקס אתרים. אתרים אלו יכילו אתרים אשר הוגשו על ידי משתמשים וכן אתרים שעשויים להיות רלוונטיים למטרות האתר. סדר האתרים האחרים המופיעים באינדקס אינו מעיד על דרוג כלשהו בטיבם ו/או בחשיבותם של אלה, ותוכנם יכול שישתנה לעיתים תכופות. יצוין, כי על אף ששתיל עושה כמיטב יכולתה להבטיח תיאור שלם ומדויק ככל האפשר של האתרים האחרים באמצעות האינדקס שבאתר, הרי שאין ביכולתה להבטיח שתאור זה מדויק ועדכני במלואו, שהאתרים זמינים ופועלים וכן שהינם לשביעות רצון המשתמשים.

  5. פרסומים:

  5.1.   שתיל תהיה רשאית להציג, מפעם לפעם, פרסומים של צדדים שלישיים או תכנים של צדדים שלישיים באתר אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. שתיל לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן. שתיל לא תהיה ערבה לטיב הקשר שיווצר בעקבות אותם פרסומים ולא תהיה החברה אחראית בכל צורה לנזק שיגרם למשתמש עקב פרסומים באתר.

  6. זכויות:

  6.1.   שתיל תעשה ככל יכולתה על מנת לפרסם תכנים, טקסטים ו/או תמונות (להלן – תכנים) רק אחרי שנתקבלה רשותם של בעלי זכויות היוצרים בתכנים. עם זאת, עשויים להיות פרסומים אשר יכילו יצירות המוגנות על ידי זכויות יוצרים המסופקות על ידי משתמשים וזאת מבלי ששתיל, עובדיה או המפרסמים באמצעותה יכולים לדעת כי יצירות אלו אינן בבעלות המשתמש שפרסמן ושהשימוש בהן אינו זה מהווה שימוש הוגן ובתום לב.

  במידה ופורסמו תכנים על ידי משתמשים או שתיל ללא קבלת רישיון מבעלי זכויות היוצרים ביצירות, יפנה בעל זכויות היוצרים לשתיל ויבקש את הסרת היצירה.

  6.2.   שתיל לא תישא בכל אחריות לגבי פרסום יצירות על ידי משתמשים וכן אין שתיל יכולה להתחייב כי זכויות היוצרים של משתמשים לא יופרו באמצעות משתמשים אחרים באתר. המשתמש מתחייב לשפות את שתיל כנגד כל תביעה שתוגש נגדה על הפרת זכויות יוצרים בחומר שפורסם על ידו וכן את עלות ההתדיינויות המשפטיות הרלוונטיות.

  6.3.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות בשם "SHIFT", בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי המערכת ו/או מטעמה ובכל קובץ גרפי, טקסט ו/או כל חומר אחר שבו – כל אלה והנובעים מהם שייכים לשתיל ולקרן החדשה לישראל. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן האמור בלא ציון מפורש ומובלט של מקורם. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלו.

  7. הגבלת אחריות:

  7.1   שתיל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר ו/או באתרים האחרים, שאליהם יגיע המשתמש באמצעות מי מהשירותים באתר.

  7.2.   השירותים והמידע בבלוג SHIFT מיועדים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שתיל בגין אופי השירותים, יכולתם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים שלכם ו/או תגובות שעשויות להתעורר בקשר לפרסום פרטים, מידע ו/או קבצים מטעמכם באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי השימוש בשירותים הניתנים באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה.

  7.3.   בין שתיל למשתמש לא יתקיימו יחסי ספק-לקוח, עובד-מעביד או קבלן ומזמין שירות. התכנים באתר מובאים כמות שהם ואינם מהווים ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת שיש להסתמך עליהן.

  7.4.   שתיל לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למחשבו של המשתמש, למערכת ההפעלה שלו, לציוד הקצה המשמש אותו לגישה לאינטרנט או לכל רכוש אחר שבבעלותו, בחזקתו או בשימושו. המשתמש יהיה אחראי, בצורה בלעדית, לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתר או נזק שיגרם לצדדים שלישיים אשר ברכושם ישתמש המשתמש באתר. האתר לא יישא בשום נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה משימוש בתכני האתר לרבות הרצת קודים זדוניים, ריגול, וירוסים וסוסים טרויאנים אשר עשויים להיות בתכני משתמשים באתר ובכל תוכן באתר שעשוי להיות מוחדר, במקרים מסוימים, על ידי משתמשים לא מורשים באתר שיעשו שימוש בניגוד לחוק באתר.

  8. פרטיות מאגר המידע:

  8.1   האתר אינו מכיל פרטים אישיים הנוגעים לצנעת חייו של אדם. עם זאת, במהלך השימוש באתר, יתכן ומשתמשים יתבקשו לציין פרטים אישיים ו/או את פרטי הארגון בו הינם פעילים. שתיל תעשה כמיטב יכולתה כי פרטים אלה לא יועברו לגוף שלישי. ובכל מקרה שתיל לא תמכור מידע זה לאף גוף ולא תעבירו ללא הסכמתכם אלא כאשר הדבר נדרש על פי חוק.

  8.2.   דואר אלקטרוני – שתיל תשלח למשתמשים דואר אלקטרוני רק כאשר המשתמש נירשם לקבלת דיוור מבלוג SHIFT. במידה והמשתמש יקבל בשוגג דיוור אלקטרוני מהאתר, או שיחפוץ שלא להמשיך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר, יפנה בדואר אלקטרוני למנהל האתר.

  8.3.   שתיל עשויה לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים לשמירת מידע לא מזהה בנוגע להתנהגות המשתמשים באתר על מנת לפלח נתונים בצורה סטטיסטית. המשתמש מודע לכך שמידע זה עשוי, בין היתר, להיות מוצלב עם נתוני גלישה באתרים אחרים באמצעות שירותי סטטיסטיקה וכן עשוי לשמש את שתיל לבחינת התנהגות.

  8.4   המשתמש מודע לכך כי כתובת הIP- שלו עשויה להשתמש באתר לצרכי ניהול האתר ועשויה להימסר לצדדים שלישיים כאשר שתיל תידרש על פי דין לעשות כן.

  9. קשיחות ההסכם:

  הסכם זה ממצה את התחייבויות הצדדים וישונה בכתב בלבד. שום ויתור על זכות או עיכוב בהפעלתה מצד שתיל לא יהווה שינוי מפורש או משתמע של הסכם זה. שום ויתור על הפרת הסכם זה, מינורית ככל שתהיה, מצד שתיל לא יחשב שינוי ההסכם ולא יהווה הסכמה להישנות התנהגות זו. שתיל עשויה, מעת לעת, להתריע בפני משתמשים על התנהגות מסוג זה ולהקפיא את חשבונם, או שלא לעשות כן.

  10. מדיניות קוקיז

  באתר האינטרנט שלנו, לרבות אפליקציות סלולריות או גלישה באמצעות התקן נייד, נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים ואבטחת מידע.

  "עוגיות" (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב של האתר שבו ביקר הגולש. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר הגולש.ת יסגרו את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של הגולש.ת . ייתכן והמידע שנאסף יועבר לצדדים שלישיים היכן שהדבר נדרש על פי דין או לצרכי ניתוח מעקב ובקרה על ידי צדדים אלה.

  ה"עוגיות" מכילות מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרו הגולש.ת, משך זמן השהות באתר, מהיכן הגיעו הגולש.ת אל האתר, מדורים ומידע שהגולש.ת ביקשו או יבקשו לראות בעת הכניסה לאתר ועוד נתונים ומידע בעלי אופי דומה.
  אפשר למנוע יצירת "עוגיות" על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של הגולש.ת ואפשר למחוק את ה"עוגיות" במחשב הגולש.ת בכל רגע. השימוש ב"עוגיות" אינו מהווה תנאי לשימוש באתר, אולם במקרה של ביטול השימוש ב"Cookies "יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

  המידע הנאסף אינו מזהה את הגולש.ת, נועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ואחר העדפות הגולשים, לצרכי ניטור, בקרה, איסוף מידע סטטיסטי וכיו"ב. לא נעשה שימוש לשם איתור זהו ת המשתמש ו/או כל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והוא נועד למטרות שצוינו לעיל בלבד. בעת שימוש באתר זה הדפדפן שולח לאתר נתונים מסוימים באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו מבקרים ואת כתובת ה-IP ממנה בוצעה הגישה.