סמר ג'אבר-מסארווה |

תשלום לחברי הוועד המנהל

69158368_ss

חוק העמותות קובע כי בידי הוועד המנהל של הארגון מצויה הסמכות לנהל את הארגון ולהתוות את דרכי פעולתו, וכי על חברי הוועד לפעול לטובת הארגון במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון ולהחלטות האספה הכללית. (חוק העמותות, סעיף 25 וסעיף 27)

תפקיד הוועד המנהל הוא תפקיד מהותי בארגון ואינו תפקיד טכני המסתכם בהשתתפות בישיבה שנתית ובאישור הדוחות הכספיים. כמו כן, על חברי הוועד חלה אחריות משפטית לנעשה בארגון. כלומר על חברי הוועד מוטלת החובה המשפטית, המוסרית והערכית לוודא שהמנכ"ל וצוות הארגון פועלים לקידום ולמימוש מטרותיו וחזונו ומקיימים את דרישות החוק.

אילו תשלומים הארגון רשאי לתת לחברי הוועד המנהל?

ארגון רשאי להעביר לחברי הוועד המנהל ולחברי ועדת הביקורת תשלומים משני סוגים:

 1. גמול על השתתפות בישיבות
 2. החזר הוצאות

*אין חובה לשלם לחברי ועד מנהל החזרי הוצאות או גמול על השתתפות בישיבות. החלטה זאת נתונה לשיקול דעת הארגון.
ואולם, אם הארגון החליט לשלם תשלומים כאלה החוק קובע תקרות לתשלומים.
את כל התשלומים יש לשלם לפי טבלת תעריפים שנקבעת על ידי האספה הכללית של חברי העמותה ומאושרת על ידה מדי שנה, ועליהם להופיע בתקנון.
לשם עמידה בדרישות ניהול תקין וקבלת אישור ניהול תקין נקבעו כמה כללים המסדירים את התשלומים לחברי הוועד המנהל.

מהו גמול שאפשר לשלם על השתתפות בישיבות?

בהתאם לנהלים ולתקרות שקבע החשב הכללי במשרד האוצר, חברי הוועד המנהל וחברי ועדת הביקורת יכולים לקבל גמול על השתתפותם בישיבות הוועד, בניכוי מס במקור. הגמול כולל כיסוי של כל ההוצאות הקשורות להשתתפות בישיבה.

 • תשלום גמול מותנה באישור האספה הכללית, כולל הגדרת טבלת סכומים לכל מרכיב גמול.
 • לאחר אישור הגמול לחברי הוועד באספה הכללית יש להגיש לרשם העמותות את פרוטוקול האספה.
 • חברי ועד אינם יכולים לקיים יחסי עובד-מעביד עם הארגון, ולכן כל תשלום לחברי ועד חייב להיות בדרך של תשלום ליועץ חיצוני .

גמול ההשתתפות וכן מספר הישיבות השנתיות המזכות בגמול השתתפות יהיו תלויים במחזור הארגון, למעט מקרים חריגים (למשל ארגון שמחזורו מעל 100 מיליון ש"ח).

 • הוועד המנהל יכול להחליט על הקמת ועדות שמורכבות מחברי הוועד המנהל, כמו ועדת גיוס כספים, ועדת תכניות וכל ועדה אחרת הדרושה לצורך פעילות סדירה של הארגון. אם חבר בוועד מנהל מכהן גם כחבר בוועדה ספציפית, הוא זכאי לגמול בעבור 20 פגישות בשנה.

על אילו הוצאות יכולים חברי הוועד לקבל החזרים?

 • ארגון רשאי לשלם לחברי הוועד או ליו"ר הוועד את הוצאות הנסיעה שלהם בישראל או את הוצאות הנסיעה והשהייה שלהם מחוץ לישראל לצורך פעילותם לקידום מטרותיה של העמותה.
 • חבר ועד אשר מקבל גמול על השתתפות בישיבות לא יקבל החזר עבור הוצאות הנסיעה לישיבה אלא אם הוחלט אחרת באספה הכללית.
 • האספה הכללית יכולה לאשר החזר הוצאות נוספות לחברי ועד מנהל שפועלים לקידום מטרות הארגון.
 • בכל מקרה של החזר הוצאות יש להפעיל מבחן סבירות ולא להגיע לסכומים חריגים.
 • לגבי החזר הוצאות טלפון, חשוב לבדוק אם החזר זה נחוץ לאור העלויות הנמוכות יחסית של אחזקת קו טלפון כיום.

לפרטים נוספים ראו עמודים 44-48 בחוברת הנחיות להתנהלות עמותות

אילו מסמכים נדרשים מחבר הוועד לשם קבלת התשלומים השונים?

 • בכל מקרה של תשלום לחבר ועד (גמול השתתפות או החזר הוצאות) עליו להמציא לעמותה אחד משני מסמכים:
  • תיאום מס, או
  • במקרה שהוא רשום כעוסק פטור או כעוסק מורשה – קבלה ואישור ניכוי מס במקור.
 • במקרה של החזר הוצאות:
  • אם האספה אישרה החזר הוצאות בסכום מסוים וקבוע אין צורך בקבלות.
  • אם הוחלט על החזר כנגד "הוכחת מחיר" יש להציג קבלות.

למידע נוסף על הוועד מנהל, באוגדן – מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה, מנהיגות אזרחית

חשוב!

אנחנו משתפים בידע שיש ברשותנו, ובידע שגיבשנו יחד עם אנשי מקצוע, ועושים כל מאמץ כדי להביא מידע מדויק ומהימן, נכון למועד פרסום הפוסט. עם זאת מה שמופיע כאן לא בא להחליף יעוץ מקצועי של רו"ח או יועץ משפטי, אנא קחו זאת לתשומת לבכם.

המידע נכון למרץ 2018

משפיעות על העולם? מקדמים שינוי חברתי?

פנו אלינו ליעוץ

עוד פוסטים בנושא ניהול פיננסי

קרלוס שטיגליץ | 30 באוקטובר 2022

להקים עמותה או לא להקים עמותה?

הצטרפו לרשימת המנויים שלנו

וקבלו מייל עם תכנים חדשים שעולים לבלוג

  תגובות

  כתבו תגובה